చర్చికి వెళుతుంటే నీ ప్రవర్తన ఇలాగుండాలి

Check Your Behavior Before Going Church నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూచుకొనుము. ప్రసంగి 5:1 దేవుని మందిరానికి వెళ్లకపోతే, ఏదైనా కీడు జరుగుతుందేమోననే సెంటిమెంట్... Read More

మాదిరి కలిగిన మహనీయులు

Good Exemplars in Christianity 👍 నీటిలో రాయివలె కాక నీటి యోరను నాటబడిన చెట్టువలె మనం ఉండాలి. ~సాధుసుందర్ సింగ్ 👍 మన ఆత్మీయ కన్నులు ప్రభువుఫై ఉంచి ప్రార్ధిoచవలెను... Read More

యేసయ్యా నీ మాట‌లే నిత్య‌జీవ‌ము..

Posted on
Jesus words are everlasting life ” అనుదినము నా గడపయొద్ద కనిపెట్టుకొని నా ద్వారబంధములయొద్ద కాచుకొని నా ఉపదేశము వినువారు ధన్యులు. సామెతలు 8:34 – అవును…. దేవుని మాటలు... Read More

ఎడారిలో సెలయేర్లు..

Creeks in the desert మిమ్మును పూర్ణులనుగాచేసి స్థిరపరచి బలపరచును (1 పేతురు 5:10). క్రీస్తుతో మనం ఏదైనా కొత్త సంబంధంలోకి ప్రవేశించబోయే ముందు ఆయనతో ఆ సంబంధం పెట్టుకోవడానికి మనకి... Read More

ప్రార్ధనాపరులైన భక్తులు – వారి మనోభావాలు

Few Testimonials on Prayer 1) “ప్రార్థనలో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి నా ఇంటిలో ఒంటరిగా వుండటం నాకు ఇష్టం. —డేవిడ్ బ్రెయినార్డ్ 2) “ఒక పక్షికి రెండు రెక్కలేలాగో ఒక... Read More

ఏ త‌లుపును ఎంచుకోవాలి?

Posted on
(ప్రకటన 3:7-13) ప్రభువు ఫిలదెల్ఫియ సంఘమునకు, ”ఎవడు వేయలేకుండా తీయువాడును, ఎవడు తీయలేకుండా వేయువాడును”, అని తన గూర్చి చెప్పుకొనుచుండెను. మనము జయించువారమైతే, ఒక ద్వారము ద్వారా వెళ్ళుట ప్రభువు చిత్తమైతే... Read More

అలసిన వారికి ఊరడించు మాటలు

సహోదరుడు భక్త సింగ్ “అయితే – అతనికి ప్రత్యుత్తరమియ్యవద్దని రాజు సెలవిచ్చి యుండుట చేత జనులు ఎంత మాత్రమును ప్రత్యుత్తర మియ్యక ఊరకుండిరి” (2 రాజులు 18:36) ఎఫెసీ. 4:11-14లలో ఆయన... Read More