బాసర అమ్మవారి రత్నం మాయం

BASARA AMMA’S CROWN STONE MISSED తెలంగాణాకే తలమానికమైన ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బాసర లో అపచారం జరిగింది .అమ్మవారి కిరీటంలో రత్నం మాయమైంది . ఇక్కడి అమ్మవారి మూలవిరాట్ పైనున్న మకుటం... Read More