అలసిన వారికి ఊరడించు మాటలు

సహోదరుడు భక్త సింగ్ “అయితే – అతనికి ప్రత్యుత్తరమియ్యవద్దని రాజు సెలవిచ్చి యుండుట చేత జనులు ఎంత మాత్రమును ప్రత్యుత్తర మియ్యక ఊరకుండిరి” (2 రాజులు 18:36) ఎఫెసీ. 4:11-14లలో ఆయన... Read More