ప్రేక్షకులు కావలెను…

Posted on
Cenema Theatres Empty అన్ లాక్ భాగంగా సినిమాహాళ్లు తెరుచుకున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా, రాష్ర్టవ్యాప్తంగా కొన్ని థియేటర్లు పాత సినిమాలను ప్రదర్శించాయి. థియేటర్ ఫుల్ అవుతుంది, మళ్లీ ఆదాయం వస్తందునుకున్న థియేటర్ యజమానులకు... Read More