పాపం మూడేళ్ల బాబుకు కరోనా

corona to three years boy పాపం.. మూడేళ్ల బుడతడు. పాలు కూడా సరిగ్గా తాగడం తెలియదు. అమ్మ చాటున పిల్లవాడు. బులిబులి అడుగులు వేసుకుంటూ, తల్లిదండ్రులతో ఆడుకునే బుజ్జిగాడు. ప్రపంచం... Read More