డాక్టర్ నని చెప్పి యువతులను మోసం చేస్తున్న కేటుగాడు

FAKE DOCTOR ASSAULTED AND CHEATED WOMENS వాడొక మోసగాడు … అమ్మాయిలను డాక్టర్ అని నమ్మించి మోసం చెయ్యటమే అతని పని .తానొక ఫేమస్ డాక్టర్ నని అమ్మాయిలను పరిచయం... Read More