ఎవడ్రా వీడు? రేప్ చేయడానికొస్తే కండోమ్‌లు ఇవ్వాలా?

Give Condoms If AnyOne Comes To Rape రేప్ చెయ్యడానికి వస్తే వాడికి కండోమ్ ఇచ్చి సహరించించండి. మీరు అలా సహకరించినట్లైతే మిమల్ని చంపకుండా పని కానిచ్చేసి వెళ్ళిపోతారని విచక్షణారహిత... Read More