పంచాంగం వర్సెస్ సైన్సు

Posted on
Astrology VS Science .. వర్షాలు పడతాయా లేదా ? పంచాంగం వర్షాలు పడతాయి. పాడిపంటలతో ప్రజలు సుఖశాంతులతో ఉంటారు అని చెప్పింది. ఇక సైన్సు ఈసారి వర్షాలు తక్కువగా పడతాయని... Read More