కడుపులో కత్తెర మరచిపోయారు

Posted on
SCISSOR IN STOMACH నిమ్స్ వైద్యుల నిర్వాకం మూడు నెలల తర్వాత బటయపడిన విషయం ఆపరేషన్లు చేసినప్పుడు రోగి పోట్టలో సూదులు, బ్లేడ్లు, సిరంజిలు, దూది తదితరాలు మరచిపోయి కుట్లు వేసిన... Read More