చెత్త వేయండి.. టీ తాగండి..

Posted on
TEA ATM IN KUMBHMELA కుంభమేళాకు వెళ్తున్నారా? అక్కడ వేడి వేడి టీ తాగాలనిపిస్తే డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోనక్కర్లేదు. మీ దగ్గర ఉన్న చెత్త వేస్తే చాలు.. అక్కడున్న ఏటీఎం నుంచి... Read More