చితికిన కుటుంబాలకూ భరోసా

4
Telangana family pension scheme
Telangana family pension scheme

Telangana family pension scheme

భద్రాద్రి కొత్త‌గూడెం జిల్లా అన్న‌పు‌రెడ్డిపల్లికి చెందిన ఈ చిన్నారి పేరు లేఖిత. తల్లి‌దం‌డ్రులు సునీత, రాము. రాము డీఎస్సీ 2008 ద్వారా నియ‌మి‌తు‌లైన సీపీ‌ఎస్‌ ఉద్యోగి. ఆయన 2018 జనవరిలో రోడ్డు ప్రమా‌దంలో మర‌ణిం‌చారు. సంపా‌దించే వ్యక్తి దూర‌మ‌వడం, ఫ్యామిలీ పెన్షన్‌ సదు‌పాయం లేక‌పో‌వ‌డంతో ఆ కుటుంబం రెండేం‌డ్లుగా వేదన అను‌భ‌వి‌స్తు‌న్నది. ఆర్థి‌కంగా కుదే‌లైంది. ఈ ప్రభావం పాప చదు‌వుపై పడింది. సీపీ‌ఎస్‌ ఉద్యో‌గు‌లకు ఫ్యామిలీ పెన్షన్‌ అంది‌స్తా‌మని సీఎం కేసీ‌ఆర్‌ చేసిన ప్రక‌టన ఆ కుటుం‌బంలో సంతోషం నింపింది. సీఎం నిర్ణ‌యంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ.. లేఖిత సీఎం కేసీ‌ఆర్‌ చిత్ర‌ప‌టా‌నికి క్షీరా‌భి‌షేకం చేసింది. చీకట్లు నిండిన తమ జీవి‌తంలో ఇదొక కొత్త వెలుగు అని రాము భార్య సునీత సంతోషం వ్యక్తం‌చే‌శారు.

Cm Kcr Latest Updates