లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడిన ఉత్తమ పోలీస్

Posted on
Corrupted Poilce Caught taking Bribe ఉత్తమ అధికారి అవార్డు అందుకొని ఒక్కరోజు కూడా గడవలేదు. అప్పుడే లంచం తీసుకుంటూ ఓ అధికారి ఏసీబీ అధికారులకు చిక్కాడు. ఈ సంఘటన మహబూబ్... Read More