రేడియోలన్నీ ట్రాజిక్ అండ్ పెట్రో ఎఫ్ఎంలే!

Radio are in Tragic and Petro FM ఎఫ్ఎం రేడియోల్లో ప్రసారమయ్యే పాటలు వింటూ శ్రోతలు మైమరచిపోతున్నారనడంలో రెండో ఉద్దేశ్యమే అక్కరలేదు. శ్రావ్యమైన సంగీతాన్ని అందించడంలో అవి పడతున్న పోటీ... Read More